Timetable

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
06:30 Wake up Wake up Wake up Wake up Wake up
07:00 Devotions Devotions Devotions Devotions Devotions Wake up Wake up
07:45 Meds Meds Meds Meds Meds Devotions Meds
8:00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Meds Breakfast
8:45 Morning walk Morning walk Morning walk Morning walk Morning walk Breakfast
9:30 Lecture Life story Lecture Lecture Lecture Morning walk Church
10:30 Tea Time Tea Time Tea Time Tea Time Tea Time Group session Church
10:45 Lecture Feed back Lecture Lecture Group session Free time Church
12:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
12:45 Meds Meds Meds Meds Meds Meds Meds
13:00 Group session Group session Group session Group session Written work Free time Free time
14:00 Steps Medical Lecture Steps Medical Lecture Creative time Free time Free time
15:00 Garden Written work Garden Written work Garden Free time Free time
16:00 Sports Sports Sports Sports Sports Free time Free time
17:15 Reflections Reflections Reflections Reflections Reflections Free time Free time
18:00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Free time Free time
19:00 Written work Film & discussion Written work Film & discussion Group Fun Dinner Dinner
20:00 Free time Free time Free time Free time Free time Group Fun Group Fun
20:30 Meds Meds Meds Meds Meds Free time Free time
21:30 Lights out Lights out Lights out Lights out Lights out Meds Meds
22:00 Lights out Lights out